Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy jest własnością Anny Dworak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Szkoła Języków Obcych JOY Anna Dworak, ul. Strzelców Grodzieńskich 8/6, 05-250 Radzymin, REGON 142019305, NIP 953-229-11-26 ,  dalej zwanej „Sprzedawcą”.

 2. Warunki dokonywania zakupów w Sklepie reguluje niniejszy Regulamin.

 3. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów  wyrażone są w polskich złotych.

 4. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo wyraźnie informowany w trakcie składania zamówienia.

 

§ 2. Zawarcie umowy sprzedaży

 

 1. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej Sklepu informacje handlowe w tym ceny oraz opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

 2. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.

 3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, dokonanego nie później niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 48 godzin oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.

 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu zamówienia lub telefonicznie.

 5. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną produktem niebezpiecznym (Dz.U. 2000, Nr 22, poz. 271 z późn. zm.). Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorcy, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru, bez konieczności podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem drogą pocztową na adres siedziby Sprzedawcy lub e-mailem na adres: [email protected]

 6. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, to co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od chwili odstąpienia od umowy.

 7. Towar zwracany przez Kupującego w rezultacie odstąpienia od umowy powinien być kompletny tj. wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami stanowiącymi jego integralną część i nie powinien nosić śladów użytkowania wykraczającego poza zwykły zarząd. Do zwracanego towaru należy załączyć dokumenty wydane przy jego sprzedaży. Zwracany towar powinien być opakowany w stosowny sposób gwarantujący brak uszkodzeń w trakcie transportu, a w miarę możliwości w oryginalne opakowanie.

 

§ 3. Płatności

 

1. Kupujący może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania zamówienia: 

- płatność za pobraniem,

- płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy: Szkoła Języków Obcych JOY Anna Dworak, nr rachunku: 13 1020 1042 0000 8202 0222 2909,

- płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

- płatność online za pomocą PayU.

2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy albo w chwili otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo pobierania dodatkowych opłat związanych z wybraną przez Kupującego formą płatności, o czym Kupujący zostanie wyraźnie powiadomiony przed złożeniem zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.

 

§ 4. Dostawa

 

 1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili dokonania płatności przez Kupującego. W przypadku płatności za pobraniem realizację zamówienia rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

 2. Wysyłka towaru jest realizowana w terminie 24 godzin od rozpoczęcia realizacji zamówienia.

 3. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Kupującego wskazany w podczas składania zamówienia.

 4. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Dostawa następuje tylko w dni robocze.

 6. Sprzedawca dokonuje wysyłki w jeden z następujących sposobów, za pośrednictwem:

              - poczta polska - czas dostawy 2-7 dni roboczych,

              - przesyłka kurierska - czas dostawy 1-2 dni robocze,

              - przesyłka kurierska za pobraniem - czas dostawy 1-2 dni robocze.

 1. Wraz z towarem Kupującemu dostarczany jest dowód sprzedaży towaru. Na życzenie Kupującego Sprzedawca doręcza Kupującemu fakturę.

 

§ 5. Reklamacje

 

 1. Kupującemu będącemu konsumentem przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 2. O ile sprzedany towar jest objęty osobną gwarancją, Kupujący może skorzystać z uprawnień z niej wynikających.

 3. Kupującemu niebędącemu konsumentem przysługują uprawnienia z tytułuj rękojmi za wady zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 4. Czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie akceptacji na zapisy niniejszego Regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną produktem niebezpiecznym (Dz.U. 2000, Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

 3. Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności aby wygląd towaru zaprezentowanego na stronie Sklepu nie odbiegał od jego rzeczywistego wyglądu.

 4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

 5. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883). Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo żądania ich usunięcia.

 6. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego ma na celu prawidłową realizację zamówień oraz dostawę towaru.

 7. Za zgodą Kupującego Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych oraz marketingowych.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

 9. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.