Reklamacje

 5. Reklamacje

 

  1. Kupującemu będącemu konsumentem przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

  2. O ile sprzedany towar jest objęty osobną gwarancją, Kupujący może skorzystać z uprawnień z niej wynikających.

  3. Kupującemu niebędącemu konsumentem przysługują uprawnienia z tytułuj rękojmi za wady zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).